Vitajte na kariérnom webe spoločnosti CertiCon

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov – Privacy Policy

v súlade s ustanovením čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

S účinnosťou od 25. mája 2018 sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). V súlade s článkom 13 a 14 GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť CertiCon SK s.r.o. povinná Vám poskytnúť nasledovné informácie:

Kto spracúva Vaše osobné údaje
Osobné údaje budú kontrolované a spracované Prevádzkovateľom údajov v súlade s podmienkami tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ: CertiCon SK s.r.o., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 54 474 400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 79329/L, zastúpená Ing. Petrom Podhorom – konateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“).

Na koho sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov
Vzťahujú sa na (•) klientov našej spoločnosti, (•) dodávateľov, ktorých využívame k plneniu zadávaných zákaziek pre našich klientov, (•) zástupcov našich obchodných partnerov, klientov a dodávateľov, (•) osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim reklamným a marketingovým aktivitám, (•) osoby, pre ktoré ponúkame zamestnanie, (•) osoby, ktoré hľadajú zamestnanie, (•) osoby, ktoré pre nás vyhľadávajú alebo nám odporúčajú osoby, potenciálnych pracovníkov, ktorí majú záujem o zamestnanie.

Aké Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva
Spoločnosť o Vás v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva z osobných údajov meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo), rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, fotografia, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní a informácie, ktoré nám poskytnete o ďalších najmä blízkych osobách vrátane kontaktov na nich, pre prípady naliehavých situácii.
Pre prípad, že uchádzač o zamestnanie, uchádzate sa o pracovnú pozíciu, Spoločnosť zhromažďuje ďalšie kategórie osobných údajov najmä históriu zamestnaní a vzdelaní, úroveň ovládania cudzích jazykov a iné schopnosti a zručnosti súvisiace s prácou, informácie o bankovom účte, občianstvo a status pracovného povolenia, informácie týkajúce sa daní, informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie), informácie obsiahnuté vo Vašom životopise, motivačnom liste, informácie o Vašich schopnostiach a zručnostiach, kvalifikácii na prácu a informácie týkajúce sa vášho zamestnania v našej Spoločnosti alebo u nášho klienta
Ďalej môže Spoločnosť zhromažďovať v prípade, že je to právnymi predpismi dovolené alebo prikázané informácie o nespôsobilosti a zdravotnom stave, výsledky testov na požívanie drog, informácie o trestnej bezúhonnosti a iné previerky spoľahlivosti.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Spoločnosť Vaše osobné údaje
Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie pracovnej zmluvy, zmluvu o sprostredkovaní práce, ako aj inej obdobnej zmluvy a plniť z nich vyplývajúce práva a povinnosti. Rovnako sú tieto údaje potrebné pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci a komunikáciu s užívateľskými zamestnávateľmi.

Spracúvanie je nevyhnutné:

 • A/ na plnenie pracovnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako zamestnanec, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali úkony pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to
  • na účel Vašej identifikácie pri uzatvorení, plnení a ukončení pracovnej zmluvy,
  • na účel plánovania a organizácie práce,
  • na účel kontroly dodržiavania pracovnoprávnych povinností zamestnanca,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Spoločnosti vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
  • na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Spoločnosti súvisiacich s pracovnou zmluvou,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich s plnením pracovnej zmluvy.
 • B/ na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), a to
  • pri plnení povinností a výkone osobitných práv Spoločnosti ako zamestnávateľa v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia,
  • pri plnení povinností Spoločnosti ako zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia,
  • pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  • pri evidencii a riešení oznámení o protispoločenskej činnosti,
  • pri plnení povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,
  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.
 • C/ na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, prípadne zamestnanca ako tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú
  • marketing a propagácia Spoločnosti, kde oprávneným záujmom Spoločnosti je zviditeľniť sa a upozorniť okolie na služby, ktoré poskytuje,
  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Spoločnosti je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom.
  • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti súvisiacich s pracovnou zmluvou,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Spoločnosti je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím,
  • transfer osobných údajov na vnútorné administratívne účely, kde oprávneným záujmom Spoločnosti je zabezpečiť administratívne činnosti v rámci skupiny podnikov.
 • D/ Spoločnosť tiež v nevyhnutnom rozsahu spracúva osobné údaje o zdraví dotknutých osôb, ktoré sú osobnými údajmi osobitnej kategórie, keďže:
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv Spoločnosti alebo zamestnanca v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany (článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR),
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej starostlivosti (článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR),
  • spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR).

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom
Vaše osobné údaje budú alebo môžu byť ďalej poskytované iným príjemcom, najmä užívateľským zamestnávateľom, ktorých však neoprávňujeme, aby používali alebo zverejňovali informácie, okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Ďalej orgánom finančnej správy, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, orgánom inšpekcie práce, úradom verejného zdravotníctva, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, bankám, dôchodcovským správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, štatistickému úradu, exekútorom, poskytovateľom bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené iným spoločnostiam – sprostredkovateľom, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Spoločnosti poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín je zamýšľaný len v rámci krajín EU. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste osobné údaje pôvodne poskytli. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do iných krajín ich budeme ich chrániť tak, ako je opísané v týchto zásadách.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané
Vaše osobné údaje uchováva Spoločnosť po dobu, po ktorú trvá účel spracúvania. Aj po skončení Vášho pracovnoprávneho vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, uchováva Spoločnosť Vaše osobné údaje v rozsahu a po dobu, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy najmä v oblasti daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Spoločnosť princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V spoločnosti sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Spoločnosť oprávnená alebo povinná.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním
Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte ako dotknutá osoba právo od Poskytovateľa

 • a) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, teda právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame;
 • b) žiadať opravu Vašich osobných údajov, ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Bezodkladne nás, prosíme, v týchto prípadoch kontaktujte, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;
 • c) žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo požadovať obmedzenie spracúvania, avšak výlučne v prípadoch, v ktorých to pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie namietať; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu Poštová 1, 010 08 Žilina alebo elektronicky zaslaním žiadosti na: info@certicon.sk

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

COOKIES

Naše webové stránky používajú súbory cookie (malé textové súbory umiestnené vo vašom zariadení) na poskytovanie webových stránok a online služieb a na zhromažďovanie údajov. Text v súbore cookie sa často skladá zo série čísel a písmen, ktoré jedinečne identifikujú váš počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Tieto informácie môžeme zhromažďovať pri vašej interakcii s webovou lokalitou, napríklad pri odoslaní registračného formulára alebo pri odoslaní formulára uchádzača o zamestnanie. Viac informácií o súboroch cookie sa dozviete napríklad na internetovej encyklopédii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Tieto údaje zhromažďujeme, keď pristupujete na naše webové stránky. Niektoré súbory cookie sú potrebné na fungovanie webovej stránky a budú vždy aktívne. Iné súbory cookie, ktoré neslúžia na fungovanie webovej lokality, môžeme používať len vtedy, ak nám na ich používanie dáte súhlas.
Okrem toho môže naša webová lokalita zhromažďovať informácie, medzi ktoré patrí napríklad typ prehliadača alebo operačného systému, IP adresa, návštevy stránok, poskytovateľ internetových služieb a ďalšie informácie podobného charakteru.

Ak chcete zmeniť svoj súhlas, kliknite .

Prehľad súborov cookie na webovej stránke:

Názov cookie Vydavateľ Typ Expirácia Popis a účel
cc_cookie kariera.certicon.sk absolútne nevyhnutné 1 rok v prípade súhlasu, 1 mesiac v prípade nesúhlasu Informácie o stave súborov cookie používateľa.
ccs_cookie kariera.certicon.sk absolútne nevyhnutné 1 rok v prípade súhlasu, 1 mesiac v prípade nesúhlasu Informácie o stave súborov cookie používateľa.
_wpfuuid kariera.certicon.sk absolútne nevyhnutné 1 mesiac Slúži na identifikáciu formulára. Keď používateľ použije formulár, informácie o používateľovi sa uložia do súboru cookie a umožňujú prepojiť záznamy toho istého používateľa.

Prehľad systémov tretích strán, ktorých súbory cookie používame:

Nástroj Použitie Expirácia
Google tag manager Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje spravovať analytické a marketingové značky a vkladať ich na webové stránky. 1 minúta
Google Analytics 4 Webový analytický nástroj od spoločnosti Google, Inc., ktorý do vášho prehliadača umiestni súbor cookie na vyhodnotenie správania na webe a vytvorenie správy o správaní používateľa. 2 roky
Facebook Nástroj Facebook pixel sa používa na meranie účinnosti online marketingových kampaní. 3 mesiace
Google Ads Google Ads umožňuje zobrazovať reklamy pomocou remarketingu a súborov cookie. Meranie konverzií umožňuje merať odoslanie formulára a iné konverzie z reklám. 30 minút